Ostutingimused

1. E-pood

1. Stellana.ee rakendus (edaspidi E-pood) on teenuse osutaja poolt loodud internetipood, mille vahendusel toimub toodete müük teenuse kasutajale.

2. ÜLDSÄTTED

2.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning E-poe üldtingimustest.
2.2. Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse E-poe teenusesse muudatusi.
2.3. Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta üldtingimusi ilma, et tal oleks kohustust teavitada sellest teenuse kasutajaid.

3. TOOTED JA OSTU SOORITAMINE

3.1 E-poes kuvatavad tooted on tavapäraselt laos olemas. E-poes kuvatud toodete saadavus võib muutuda tehniliste probleemide tõttu lao või E-poe programmides.
3.2 Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab E-poe töötaja kasutajaga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga, või makstud raha tagastamise. Teenuse kasutajale tagastatakse raha viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.
3.3 Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.
3.4 E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele isikutele kui ka juriidilistele isikutele.
3.5 Teenuse kasutaja kinnitab tellimuse esitamisel, et on ostu sooritamiseks teovõimeline.
3.6 Teenuse kasutaja valib välja soovitud tooted ning kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed ning tasub toodete eest internetipanga pangalingi vahendusel. Teenuse kasutaja poolt tehtud tellimus tühistatakse juhul, kui teenuse kasutaja ei ole 1 päeva jooksul ostusummat tasunud.
3.7 Teenuse kasutaja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Teenuse osutaja ei vastuta täitmisel teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.
3.8 Müük toimub siis, kui teenuse kasutaja on saatnud E-poe interneti lehe kaudu tellimuse ning on tellimuse eest tasunud. Ostukorv ja tellimuse vormistamine
3.9 Teie ostukorv luuakse hetkel, kui olete toote juures klikkinud lingile „Lisan ostukorvi“.
3.10. Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta. Samuti võite muuta tellitava toote kogust. Tellimuse vormistamise jätkamiseks valige sobiv kättetoimetamise viis, täitke tellija andmed ja valige makseviis. Tellimuse kinnitamiseks tasuge ostukorvis olev summa automaatselt läbi pangalingi.
3.11. Olge tellija andmete ja tellimuse kinnituse lehekülgedel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.
3.12. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Maksekeskus AS arvelduskontole.

4. HINNAD

4.1. Kõik E-poes olevad hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu.
4.2. Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta E-poes kuvatavaid hindu. Kui E-poes on muudetud hindu pärast Teenuse kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Teenuse osutaja tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Teenuse kasutajal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

5. TARNEAEG JA KOHALETOIMETAMISE TINGIMUSED

5.1 Tellitud kaupade üleandmine toimub teenuse osutaja poolt valitud asukohas (pakiautomaat).
5.2 Tarneaeg sõltub tellimuse vormistamise ajast kuid ei ole pikem kui 5 tööpäeva.

 

6. LEPINGUST TAGANEMINE

6.1 Kui teenuse kasutaja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu osutaja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub teenuse kasutaja sellest koheselt teenuse osutajale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil info@stellana.ee. Kirjalikus teates tuleb märkida tellimuse kuupäev ja number, millest soovitakse taganeda ning lisada teenuse kasutaja kontaktandmed (vähemalt telefoninumber).
6.2 Kui taganemisavaldus jõuab teenuse osutajani pärast teenuse osutaja poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt E-poe Üldtingimuste peatükile „Tagastusõigus”.
6.3 Teenuse osutaja kannab teenuse kasutajale tasutud summa tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates lepingust taganemise teate kätte saamisest.
6.4 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine teenuse osutajale.

7. TAGASTUSÕIGUS

7.1 E-poest ostetud kaupade osas kehtib 14 päevane tagastusõigus.
7.2 Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, kinnises originaalpakendis ja kasutamata. Toode ei kuulu tagastamisele kui tegemist on intiimkaubaga ning on tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel tagastamiskõlbmatu (Võlaõigusseadus § 53 lg 4 p 41).
7.3 Toote tagastamiseks tuleb esitada taganemisteade emailile info@stellana.ee.
7.4 Lepingust taganemisel tuleb tarbijal ostetud asi viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 20 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest teatamist, tagastada.
7.5 Tagastamisel kantakse teenuse kasutajale raha tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva pärast lepingust taganemise teate saamist.
7.6 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine teenuse osutajale.
7.7 Teenuse kasutaja kohustub kandma kauba tagastuskulud 50 euro ulatuses, välja arvatud juhul, kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud teenuse osutaja tellimusele.
7.8 Juhul, kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta E-poe Üldtingimuste punktides 7.1 – 7.3 toodud tingimustele, siis raha teenuse kasutajale ei tagastata ning tagastatud toode tagastatakse teenuse kasutajale.
7.9 Samuti puudub teenuse kasutajal tagastusõigus, kui teenuse kasutaja on esitanud ebaõige tellimuse.

8. PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD

8.1 Teenuse kasutaja peab teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest teenuse osutajale mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta asja lepingutingimustele mittevastavusest teada sai või pidi teada saama. Tarbijaks olev teenuse kasutaja peab teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest teenuse kasutajale kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada.

9. ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE

9.1 Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks.
9.2 Tellimuse esitamisel kasutaja poolt sisestatud teenuse osutajale teatavaks saanud teenuse kasutaja isikuandmed kantakse kliendiregistrisse (kui klient on esitanud täiendavad isikuandmed) ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba ning soodustuste pakkumiseks teenuse kasutajale.
9.3 Kaardiandmete küsimisel kasutatakse turvalist SSL andmesidet, MasterCard SecureCode ning Verified by Visa turvasüsteeme.
9.4 Teenuse osutaja sisestatud kaardi andmeid ei näe. Tehingu tegemiseks suunatakse kaardi valdaja Kaardikeskuse (Pankade Kaardikeskuse AS www.estcard.ee) turvalisse keskkonda. Maksmise hetkel toimub kaardi valdaja kaardiandmete sisestus kaardi valdaja poolt Kaardikeskuse serveris paiknevasse andmebaasi ning andmeid säilitatakse samuti Kaardikeskuses paiknevas serveris.
9.5 Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.
9.6 Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed teenuse kasutaja tellimuse kohta (telefoninumber, e-posti aadress jms, kasutatud makseviis, E-poe Üldtingimustega nõustumine, müügipakkumiste saatmisega nõustumine, elektronposti aadressil vabatekstina sisestatud märkused).
9.7 Isikuandmeid töötleb OSAÜHING STELLANA, registrikood 10307583.
9.8 Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.
9.10 Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.
9.11 Teenuse osutaja jätab endale õiguse edastada teenuse kasutajat puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub teenuse kasutaja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.
9.12 Teenuse kasutajal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist.
9.13 Teenuse kasutaja annab teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud kontakttelefonile ja/või elektronposti aadressile tellimuskinnituse.
9.14 Teenuse kasutaja annab teenuse osutajale nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel linnukesega vastavas aknas.

10. VASTUTUS

10.1 Teenuse osutajal lasub vastutus toote müügihinna ulatuses. Teenuse osutaja ei võta vastutust defektiga toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu tervise ja vara kahjustumine. 10.2 Teenuse kasutaja kohustub kasutama E-poe teenust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.

11. ERIMEELSUSED

11.1 E-poe Üldtingimustest tulenevad erimeelsused teenuse kasutaja ning teenuse osutaja vahel lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsus Harju Maakohtus.

12. KASUTAMISTINGIMUSED

12.1 Üldtingimustega tutvumine on teenuse kasutajale kohustuslik.
12.2 Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun stellana.ee E-poe üldtingimustega”, nõustub teenuse kasutaja, et on tutvunud Üldtingimustega, neist aru saanud ja nõustub Üldtingimustega.

Stellana